Kjøpsbetingelser.

Levering av forslag innen opplyste tidsramme

Garantert levering av forslag innen de antall dager som er opplyst på hjemmesiden på de forskjellige produktene. Det er kun virkedager som er tellende – mandag til fredag. Garantien gjelder ikke på helligdager i Norge. Vi er også avhengig av å motta all informasjon og eventuelt materiell ved oppstart for å holde leveringsgarantien. Dagene starter ikke å telle før all materiell er levert av kunde.

Ved bestilling vil kunden umiddelbart bli fakturert med 14 dagers betalingsfrist. Digihelpr leverer ikke fra seg arbeid før betaling er registrert på konto – dermed ser vi gjerne at faktura betales snarest slik at vi kan sende over fullført arbeid så snart det er ferdig.

 

Bestilling av tjenester

Ved å fylle ut skjemaet for bestilling av tjenester på digihelpr.no godtar du å motta en faktura på prisen som er avtalt og oppført på nettsiden ved bestilling. Faktura har 14 dager frist, og design blir ikke overlevert før denne er betalt og transaksjonen vises på vår konto. 

 

Bruk av tjenesten som er levert som referanse

Hvis ikke kunden selv gir beskjed om at de ikke ønsker at sitt produkt skal benyttes som referanse, kan Digihelpr benytte produserte tjenester i sin markedsføring.

 

Betaling / fornøyd garanti

Hvis ikke faktura på bestilt tjeneste betales i tide vil det bli sendt ut betalingspåminnelser før fakturaen sendes til inkasso. Prosessen følger norsk lov.

 

Fornøydgaranti

Noen produkter er merket med 100% fornøydgaranti. Om kunde ikke ønsker å benytte noen av designene som er levert vil vil vi lage nye design til kunden er fornøyd med resultatet.

 

Websider og serviceavtaler

Bestilling av nettside gir en obligatorisk 12 mnd serviceavtale. Serviceavtale omfatter:

Månedlig oppdatering av nettside

Månedlig oppdatering av plugins

Kundesupport – 30 min pr måned

Alle nødvendige lisenser

 

Fremdrift og levering

Dersom Digihelpr har grunn til å tro at Tjenesten ikke kan gjennomføres i samsvar med fremdriftsplanen, skal Digihelpr straks varsle Kjøper skriftlig.

Varselet skal oppgi årsak til forsinkelsen, antatt innvirkning på fremdriftsplanen samt forslag til tiltak for å begrense forsinkelsen.

Når Digihelpr anser Tjenesten som utført, skal Digihelpr varsle Kjøper skriftlig så snart som mulig. Innen rimelig tid etter at slikt varsel er mottatt, skal Kjøper skriftlig melde fra om Tjenesteleveransen anses som levert eller ikke.

Dersom Kjøper ikke anser Tjenesteleveransen som levert skal han oppgi årsaken til dette.

 

Force majeure

Det foreligger ikke avtalebrudd i den utstrekning det godtgjøres at overholdelse av Avtalen er blitt forhindret på grunn av force majeure.

Hver av partene skal dekke sine omkostninger som skyldes force majeure.

Den part som vil påberope seg force majeure, skal så snart som mulig gi den annen part varsel om force majeure situasjonen, dens årsak og antatte varighet.

Ved påberopelse av Force Majeure må attestert erklæring fremlegges.

Unnlater Digihelpr dette, kan Digihelpr ikke senere påberope seg force majeure som grunn for forsinkelsen.

Kjøper har rett til å heve Avtalen helt eller delvis dersom force majeure situasjonen varer, eller det er klart at den vil vare, i mer enn 60 dager.

 

Konfidensialitet

All informasjon som partene utveksler eller på annen måte tilegner seg i forbindelse med Tjenesten, skal holdes konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part.

Digihelpr skal ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra Kjøper sende ut pressemeldinger, annonsere eller foreta noen form for reklame om at denne Avtalen er inngått, uten Kjøpers skriftlige samtykke.

Tegninger, produktbeskrivelser og andre opplysninger Digihelpr har mottatt av Kjøper, er Kjøpers eiendom og skal ikke gis til andre eller brukes til andre formål enn til å oppfylle selve Avtalen.

Overdragelse av avtalen

Kjøper kan helt eller delvis overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen.

Digihelpr kan ikke overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen uten Kjøper sitt skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Norske regler

Disse vilkår for kjøp av tjenester gjelder i tillegg til norsk retts alminnelige kjøps- og avtalerettslige regler etter norsk rett og begrenser ikke Kjøpers adgang til å påberope slike regler.

Tvister

Dersom det oppstår tvist om forståelsen av Avtalen, skal denne søkes løst ved forhandlinger.

Har du spørsmål angående kjøpsvilkårene?

Ta kontakt med daglig leder på:

martin@digihelpr.no